PatroNet CMS online súgó

Keresés:
PatroNet CMS Tematikus Súgó
 

PatroNet CMS Súgó index
Nyomtatóbarát verzió

A Pat­ro­net CMS hon­lap­ja­in a hon­lap kar­ban­tar­tó­ja tet­sző­le­ges sza­va­zásokat he­lyez­het el. A sza­va­zások szö­ve­ge­zé­se és meg­je­le­ní­té­se tet­sző­le­ge­sen mó­do­sít­ha­tó. Az egyes sza­va­zások a lá­to­ga­tók­nak le­he­tő­sé­get ad­nak, hogy a fel­tett kér­dés­re egy al­ka­lom­mal sa­ját vé­le­mé­nyük alap­ján sza­vaz­has­sa­nak. A sza­va­zás után a rend­szer tá­jé­koz­tat­ja a lá­to­ga­tót a sza­va­zás ak­tu­á­lis ál­lá­sá­ról, és a sza­va­zást a to­váb­bi­ak­ban le­zár­ja a lá­to­ga­tó elől, így biz­to­sít­va, hogy egy lá­to­ga­tó egy té­má­ban csak egy sza­va­za­ti le­he­tő­ség­gel él­hes­sen.

A sza­va­zá­sok meg­je­le­né­se idő­zít­he­tő, így egy meg­ter­ve­zett fel­mé­rés ese­tén már elő­re el­ké­szít­he­tő a meg­fe­le­lő kér­dő­ív, mely ez­után a be­ál­lí­tott dá­tu­mok alap­ján csak a meg­fe­le­lő na­po­kon vá­lik lát­ha­tó­vá.

A sza­va­zá­sok ered­mé­nyei mind gra­fikus, úgy szö­ve­ges for­má­ban is meg­je­le­nít­he­tő­ek, il­let­ve Ex­cel tí­pu­sú fájl­for­má­tum­ban ex­por­tál­ha­tó­k.

A sza­va­za­tok szá­ma alap­ján a rend­szer szá­za­lé­kos ér­té­ke­lést szá­mol, me­lyet (tet­sző­le­ges szín­ben) di­ag­ram for­má­já­ban áb­rá­zol.

A sza­va­zá­sok kö­zö­tti ke­re­sést egy­sze­rű­sí­ti, hogy a rend­szer au­to­ma­ti­ku­san ka­te­go­ri­zál­ja a sza­va­zásokat meg­je­le­né­si idő­pont­juk alap­ján, így kü­lön lis­tá­ban je­le­nít­he­tő­ek meg a le­zá­rult, fo­lya­mat­ban lé­vő és a ter­ve­zett sza­va­zá­sok.

A szavazás modul találati listájának értékei

ID: minden szavazás egyedi azonosítóval rendelkezik.

Kezdet: a szavazás kezdő időpontja.

Befejezés: a szavazás záró időpontja.

Megnevezés: a szavazás címe (kérdése).

Szavazat: a leadott szavazatok száma.

 

Új szavazás: a parancsgombra kattintva új szavazást hozhat létre a párbeszédablakban.

 

Általános beállítások: a szavazásdiagramok könyvtárát adhatja itt meg. Figyelem! Ezt programozóink paraméterezik! Módosítást nem igényel!

 

Szűkítés: válassza ki a legördülő listából, hogy mely szavazásokat szeretné megjeleníteni a találati listán.

Funkcionális ikonok

  Kimutatás: az ikonra kattintva a párbeszédablakban a szavazás aktuális állása jelenik meg. Exportálható.
 

Módosítás: az ikonra kattintva módosíthatja a szavazás beállításait.

 

Megjelenítés: az ikonra kattintva a párbeszédablakban állíthatja be, hogy melyik szavazásblokkban (hol) jelenjen meg a szavazás.

 

Törlés: az ikonra kattintva törölheti a kiválasztott szavazást.